بابک فتحی Babak Fathi

مدیر دفتر کانادا
آرشیتکت و کارشناس معماری داخلی ،
مهندس عمران،
مدیریت فنی و اجرایی شرکت ،
نظارت عالی بر پروژه های اجرایی شرکت.
مهارت ها:
طراحی داخلی و خارجی ،
طراحی مبلمان،
مدیریت کارگاه های ساختمانی ،
مدیریت و کنترل پروژه.

 

..................................................................................

Title En * بابک فتحی Babak Fathi   / Title Pr: بابک فتحی

 

........................................................................................

بابک فتحی Babak Fathi

Canada Office Manager
Architect and interior design expert,
Civil Engineer,
Technical and construction management of the company,
Excellent supervision of the company's construction projects.


Skills:
Interior and exterior design,
Furniture design,
Construction workshop management,
Project management and control.